Ny avhandling i Religionspsykologi - Christina Lloyd

2018-03-28

Moments of meaning – Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns: A mixed methods project in clinical psychology of religion and existential health.

Detta sequential mixed-methods projekt genomfördes inom området för klinisk religionspsykologi och existentiell hälsa. Det centrala syftet med studien var att undersöka kliniskt relevanta områden för en bedömning av skydds- och riskfaktorer för existentiell sårbarhet och dysfunktionellt existentiellt meningsskapande i ett kliniskt urval av unga kvinnor med psykisk ohälsa. Tre teoretiska områden applicerades och operationaliserades för studien: Existentiellt meningsskapandeOntologisk trygghet; och Känsloreglering. Undersökningsgruppen bestod av kvinnliga deltagare vid en psykodynamisk psykoterapimottagning för unga vuxna i Sverige, med depression som den vanligaste preliminära diagnosen. Studie I, kvantitativ, bestod av en online-enkät med etablerade bedömningsinstrument, som besvarades av 53 kvinnor (17-30 år, M = 22,4 år). Depressionsrelaterade personlighetsdrag utforskades som möjliga underliggande variabler i relationen mellan psykisk ohälsa och en dysfunktionell existentiellt meningsskapande process, genom en jämförelse av grupper med olika nivåer av depressionsrelaterade personlighetsdrag, avseende de undersökta områdena. Studie II, kvalitativ, omfattade en djupintervju med ett urval av informanter (n = 10, intervall 21-25 y, M = 22,7) från den föregående studien, representativa för dem med höga värden på depressionsrelaterade personlighetsskalor. Interrelationer mellan existentiellt meningsskapande och känsloreglering undersöktes i förhållande till vardagsliv, kritiska livshändelser och livets yttersta frågor genom en systematisk textkondenseringsprocess. Studie III, multimetod, omfattade flera bedömningssteg av data från urvalsgruppen, och en bedömning av interbedömarreliabilitet (IRR). Möjliga funktionella (skydds-) faktorer och dysfunktionella (risk-) faktorer för psykisk ohälsa undersöktes via den Existentiella världsbildens funktion, operationaliserad som sambandet mellan existentiell världsbildontologisk trygghet och självbild. Enligt vår hypotes var höga värden på den depressionsrelaterade personlighetsskalan Aggressionshämning starkt relaterade till en mindre funktionell existentiellt meningsskapande process i detta urval av unga kliniska kvinnor. Bland dem med höga värden framträdde en meningskris med avseende på svag eller ingen tillgång till tillräckliga kulturella eller existentiella resurser i intergenerationella, känslomässigt stödjande relationer. Resultatet indikerade vidare en generell brist på en utvecklad och funktionell existentiell världsbild åtföljd av en låg grad av reflektion gällande existentiella världsbildsfrågor bland majoriteten av informanterna och deras föräldrar.