”Stereotypa förställningar om kvinnors och religiösa minoriteters roller måste nyanseras”

2017-10-26

Det är en bland många forskningsresultat som professor Anders Bäckström tillsammans med andra Impactforskare kom fram till under Wave-projektets gång. Den nyutkomna antologin “Religion and Welfare in Europe. Gendered and minority perspectives” är projektets slutrapport och här kan man läsa mer om projektets fallstudier samt forskningsresultat.

Professor Anders Bäckström, kan du berätta om Wave-projektet

Anders Bäckström

– Wave-projektet är teologiska fakultetens första stora EU-finansierade projekt. Det fokuserar dels på olika europeiska religiösa och politiska rötters betydelse för utvecklingen av skilda moderna välfärdsstater och dels på aktuella gemensamma sociala utmaningar.
Exempelvis utmaningar som är en följd av ekonomiska åtstramningar och av migration. Det är två tendenser som aktiverar religion, både som politisk röst, och som aktör inom det civila samhället. Projektet analyserar också religionens nya synlighet som en del av den ökade sociala, religiösa och politiska komplexiteten.

Vilka slutsatser kom ni fram till?
– Projektet visar att stereotypa förställningar om kvinnors och religiösa minoriteters roller behöver nyanseras. Religiösa minoriteters omsorg om den utvidgade familjen både exkluderar och inkluderar sina medlemmar. Kvinnor fungerar som en arena som länkar samman spänningar, dels mellan ett religiöst och sekulärt samhällsliv och dels mellan traditionsförmedling och ett modernt yrkesliv. De viktigaste faktorerna bakom integration är språkkunskaper och arbete samt det mångkulturella välfärdssamhällets förmåga till tolerans och sammanhållning.

Var är forskningen inom fältet på väg?
– Sedan projektet startade har de politiska och religiösa spänningarna snarare ökat än minskat. Den svenska välfärdsmodellen, som syftar till generell ekonomisk jämställdhet, har visat sig vara både socialt integrerande och religiöst exkluderande. Detta gäller särskilt spänningen mellan olika rättigheter och friheter, ofta med fokus på kvinnors klädsel. Till detta kommer nationalistiska politiska strömningar som vill politisera majoritetskyrkor och kriminalisera religiösa minoriteter, särskilt islam.Idag behöver forskningen utveckla innovativa metoder med syfte att klargöra de integrativa möjligheterna bortom binära spänningar mellan kulturella majoriteter/minoriteter och det religiösa/sekulära. För att demokratin ska var mer än ett tomt skal i framtiden behöver religiösa minoriteters röster studeras som en del av det offentliga samtalet om en gemensam framtid.

WaVE-projektet
Projektet Welfare and Values in Europe. Transitions related to Religion, Minorities and Gender (Wave) pågick mellan åren 2006-2009. Det finansierades av EU-kommissionen och inkluderade över 30 forskare i 12 länder. Projektet överfördes år 2009 till Impact of Religion-programmet. Antologin “Religion and Welfare in Europe. Gendered and minority perspectives” ges ut på Policy Press och är projektets slutrapport. Anders Bäckström, professor Emeritus i religionssociologi